Пиши и споделяй мнението си в общността „Перущица Он-лайн“

Основната цел на сайта е постигането на ефективно и професионално партньорско управление с гражданите и бизнеса и подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в община Перущица, в следствие на обмен на опит и добри практики

Регистрирай се

Регистрирай се за да вземаш участие в процесите на взимане на решение в община Перущица

            

www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-2.009-0146-C01 "Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.