Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

Услуги, за извършването на които се дължи такса

Както и досега, таксата се заплаща за три различни услуги, извършвани от общината, като наименованията им са променени на:

Прочети още...

Обект на облагане при местния данък върху превозните средства са движими вещи, като обектът на облагане определя този вид задължение като имуществен данък. Обекти на облагане са различни видове превозни средства от сухопътния, водния и въздушния транспорт. Облагат се: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България; корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.
Данъчната основа се определя по различен начин в зависимост от вида на превозните средства, като има сливане между данъчната основа и размера на данъка. Законодателят не е уредил отделен начин за определяне на данъчната основа и отделна данъчна ставка, която да се приложи към данъчната основа. При това задължение размерът на данъка се определя направо, което се извършва по различен начин в зависимост от вида на превозното средство.

Прочети още...

Тъй като новата уредба на ТБО предвижда определянето й съобразно броя на ползвателите на услугите, първоначално беше предвиден текст, че в срок до 31.03.2019 г. длъжниците декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота, по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31.12.2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.

Прочети още...

В „Държавен вестник“, бр. 101 от 27.12.2019 г., са обнародвани пет образеца на данъчни декларации:

а) Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 ЗМДТ за определяне на данъка върху недвижими имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелни обекти в нея

Прочети още...

От 2015 г. във всички контролно-технически пунктове функционира информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за техническа изправност на пътните превозните средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проверката за платен данък се извършва в автоматизирания обмен на информация между тази система и:

Прочети още...