Таксата за битови отпадъци - кога не се дължи такса

Таксата за битови отпадъци - кога не се дължи такса

1. за услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до съоръжения и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината. „Дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 62, т. 2“ за целите на чл. 71 включва само дейността по третиране на битови отпадъци, необхванати в управление на масово разпространените отпадъци, за всички дейности, включени в услугата по чл. 62, т. 2. Районите, в които се извършват услуги, се определят със заповед на кмета на общината по чл. 63, ал. 2;

1. за услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до съоръжения и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината. „Дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 62, т. 2“ за целите на чл. 71 включва само дейността по третиране на битови отпадъци, необхванати в управление на масово разпространените отпадъци, за всички дейности, включени в услугата по чл. 62, т. 2. Районите, в които се извършват услуги, се определят със заповед на кмета на общината по чл. 63, ал. 2;

2. за услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, - за незастроени имоти или имоти, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от задълженото лице до 31 октомври на предходната година. Образецът на декларация и редът, по които се подава, са определят с наредбата по чл. 9. Освобождаването на тези имоти е само за единия и част от втория компонент на таксата. Такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и другата част от таксата за ползване на депа се дължи;

3. за услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения. Необходимо е, освен това, лицата да са декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота. Другите два компонента на таксата се дължат.

В новия чл. 71 б, с цел прозрачност и информираност на заинтересованите лица, е предвидено ежегодно публикуване в срок до 15 февруари на интернет страницата на общината на информация и данни за: одобрената план-сметка по видове услуги по чл. 62; приетите основи за изчисляване на таксата и размера на таксата за единица основа за текущата година; отчетените разходи за предходната година по видове услуги и по бюджетни показатели, отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година и др.

Всяка година в срок до 31 март Националното сдружение на общините в Република България публикува обобщена информация по общини, области и на национално ниво.