Автоматична проверка за платен данък върху превозните средства

Автоматична проверка за платен данък върху превозните средства

От 2015 г. във всички контролно-технически пунктове функционира информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за техническа изправност на пътните превозните средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проверката за платен данък се извършва в автоматизирания обмен на информация между тази система и:

От 2015 г. във всички контролно-технически пунктове функционира информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за техническа изправност на пътните превозните средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проверката за платен данък се извършва в автоматизирания обмен на информация между тази система и:

- системата за обмен на информация, поддържана от Министерство на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

- съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината.

Когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение за платено задължение, системата не позволява прегледът да бъде продължен. За да премине техническия преглед, собственикът на превозното средство следва да представи издаден или заверен от общината документ за заплащане на данъка. Издаваните от общините документи за платен данък трябва да са маркирани или обозначени за еднозначно идентифициране със стикер. Стикерът съдържа уникален номер, четим текст и баркод. По този начин всеки документ може да бъде разпознат от системата, като се гарантира неговата истинност. Документът следва да отразява плащане на данъка за последния изискуем период.

В закона е указана изрично поредността на извършване на проверките и тази поредност е мотивирана от стремежа за облекчаване на административната тежест за задължените лица. Тоест, първо се извършва автоматична проверка в информационния обмен и след това, при липса на данни, данъчно задълженото лице следва да представи документ.