Таксата за битови отпадъци

Таксата за битови отпадъци

Услуги, за извършването на които се дължи такса

Както и досега, таксата се заплаща за три различни услуги, извършвани от общината, като наименованията им са променени на:

Услуги, за извършването на които се дължи такса

Както и досега, таксата се заплаща за три различни услуги, извършвани от общината, като наименованията им са променени на:    събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
    третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
    поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Действащите и към момента услуги са дефинирани като: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

На практика промените в чл. 62 ЗМДТ са по-скоро редакционни, като с нови легални определения по § 1, т. 42, 43 и 44 от ДР на ЗМДТ, се правят препратки към Закона за управление на отпадъците. Това съответства на изискването на чл. 37, ал. 1 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, съгласно който думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове.

Основа за определяне на таксата за битови отпадъци

В чл. 67, ал. 8 ЗМДТ законодателят е уредил възможните начини за формиране на основата, върху която се изчисля таксата. Съгласно ал. 2 на същия текст, размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62. Затова за всяка от услугите е предвиден съответен начин за определяне на основата, въпреки че количеството битови отпадъци е водещо при определянето на размера на таксата за битови отпадъци.

За първите две услуги - събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, основата може да бъде определена въз основа на един от следните критерии:

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;

в) брой ползватели на услугата в имота.

Лица, задължени за плащането на таксата за битови отпадъци

При дефинирането на задължените лица се установяват някои несъответствия в нормативната уредба. Съгласно чл. 64 ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се заплаща от лицата по чл. 11 ЗМДТ за имотите на територията на общината, а това са задължените лица за данъка върху недвижимите имоти: собствениците; лицата, в чиято полза е учредено вещно право на ползване; концесионерите; лицата, на които е предоставено управление на имот - държавна или общинска собственост.