Данъка върху превозните средства

Данъка върху превозните средства

Обект на облагане при местния данък върху превозните средства са движими вещи, като обектът на облагане определя този вид задължение като имуществен данък. Обекти на облагане са различни видове превозни средства от сухопътния, водния и въздушния транспорт. Облагат се: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България; корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.
Данъчната основа се определя по различен начин в зависимост от вида на превозните средства, като има сливане между данъчната основа и размера на данъка. Законодателят не е уредил отделен начин за определяне на данъчната основа и отделна данъчна ставка, която да се приложи към данъчната основа. При това задължение размерът на данъка се определя направо, което се извършва по различен начин в зависимост от вида на превозното средство.

Обект на облагане при местния данък върху превозните средства са движими вещи, като обектът на облагане определя този вид задължение като имуществен данък. Обекти на облагане са различни видове превозни средства от сухопътния, водния и въздушния транспорт. Облагат се: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България; корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.
Данъчната основа се определя по различен начин в зависимост от вида на превозните средства, като има сливане между данъчната основа и размера на данъка. Законодателят не е уредил отделен начин за определяне на данъчната основа и отделна данъчна ставка, която да се приложи към данъчната основа. При това задължение размерът на данъка се определя направо, което се извършва по различен начин в зависимост от вида на превозното средство.Определянето на данъка се извършва: в твърда сума (например товарни ремаркета - от 5 до 15 лв.; джетове - от 100 до 300 лв., парапланери - от 12 до 24 лв. и др.) или в зависимост от определена техническа характеристика (например брой оси, допустима максимална маса и др.).

1. Промени се кръгът на облагаемите обекти, като някои от тях станаха необлагаеми, а други бяха освободени от облагане:

а) не се облагат самостоятелно ремаркетата. В тази връзка в чл. 55, ал. 8 и 9 отпада изразът „специализирани ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари“, което означава, че общинският съвет не определя с наредба отделен данък за този вид обекти. Тези обекти нямат самостоятелно значение при данъчното облагане, тъй като са част от съответно превозно средство. На практика обаче не се преустановява изобщо тяхното облагане, а те се включват като част от превозното средство, към което са прикачени. По-скоро се преустанови облагането им два пъти - веднъж като част от съответния състав и втори път - самостоятелно;

б) освободени от облагане са вече и електрическите превозни средства от определени категории съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 г.

2. Облагането се прекратява при прекратяване на регистрацията на превозното средство:

По правило, когато обектът на облагане е вещ, с факта, че тази вещ вече не съществува, фактически или юридически, данъчното облагане се прекратява, тъй като липсва обект. В случая става въпрос за превозни средства, които подлежат на регистрационен режим. Затова не фактическото унищожаване или погиване на вещта, а прекратяването на регистрацията има за последица прекратяването на данъчното облагане.

Данъкът за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона се определя по формула, която съдържа два компонента - екологичен и имуществен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на превозното средство, а екологичният - замърсяването, което то причинява.

В зависимост от мощността на двигателя автомобилите се разделят в шест групи, като 1 kW се умножава по единица стойност в лева и стойността нараства с увеличението мощността на двигателя.

В зависимост от годината на производство се прилага коригиращ коефициент, който при отменената уредба се увеличаваше с намаляване на годините, през които автомобилът е в употреба - колкото по-нов беше автомобилът, толкова по-висок беше коефициентът. В настоящата таблица няма такава пряка зависимост между годината на производство и коригиращия коефициент.