Такса за битови отпадъци

Такса за битови отпадъци

Тъй като новата уредба на ТБО предвижда определянето й съобразно броя на ползвателите на услугите, първоначално беше предвиден текст, че в срок до 31.03.2019 г. длъжниците декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота, по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31.12.2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.

Тъй като новата уредба на ТБО предвижда определянето й съобразно броя на ползвателите на услугите, първоначално беше предвиден текст, че в срок до 31.03.2019 г. длъжниците декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота, по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31.12.2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.

Сега се предвижда, че за определяне на броя на ползвателите на услугите в имота за 2022 г. Националното сдружение на общините в Република България, съвместно с председателя на Националния статистически институт, ще:

1. изготвят предложение за включване като обекти на преброяване и броя на ползвателите на услугите в имота при преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.;

2. определят със съвместен акт реда, начина и срока за предоставянето от страна на Националния статистически институт на съответната община на данни от преброяването относно броя на ползвателите на услугите в имота.