Нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ

Нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ

В „Държавен вестник“, бр. 101 от 27.12.2019 г., са обнародвани пет образеца на данъчни декларации:

а) Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 ЗМДТ за определяне на данъка върху недвижими имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелни обекти в нея

В „Държавен вестник“, бр. 101 от 27.12.2019 г., са обнародвани пет образеца на данъчни декларации:

а) Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 ЗМДТ за определяне на данъка върху недвижими имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелни обекти в неяОбразецът на декларация е одобрен със Заповед № ЗМФ-1172 от 18.12.2019 г. на министъра на финансите. Като структура декларацията е подобна на предишната декларация по чл. 14 ЗМДТ, но в настоящата няма възможност за деклариране на земя, тъй като с нея се декларира сградата и самостоятелните обекти в нея.

Декларацията се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Задължен да подаде декларацията е възложителят на строежа, който може да бъде: собственик на имота; в негова полза да е учредено ограничено вещно право на строеж; лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

Сроковете за подаване на декларацията бяха изяснени в т. 4, буква „б“ от коментара.

б) Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Образецът на декларация е одобрен със Заповед № ЗМФ-1173 от 18.12.2019 г. на министъра на финансите. На практика това е предишната декларация по чл. 14 ЗМДТ, но случаите, в които се подава тази декларация, са много по-ограничени, в сравнение с уредбата, която действаше до края на 2017 г.

Декларация не се подава:

    когато имотът или ограничените вещни права са придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност, тъй като в тези случаи данните се получават служебно;
    при промяна на обстоятелства, удостоверени от общината:

• в случаите на търпимост на строежите;

• в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

• в качеството й на възложител по ЗУТ.

Декларацията се подава от:

    собствениците;
    лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти, които са държавна или общинска собственост;
    предприятието, в полза на което е учредено ограничено вещно право на ползване;
    концесионерът.

Изброяването на имотите, за които се подава декларацията, е съобразено с последните промени в чл. 10 ЗМДТ и това са:

    сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания;
    поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията;
    застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

в) Данъчна декларация по чл. 27 ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Образецът на декларация е одобрен също със Заповед № ЗМФ-1173 от 18.12.2019 г. на министъра на финансите.

Тъй като в предишната данъчна декларация има предвидени „Основания за освобождаване от данък“ (част II, т. 3), то декларацията по чл. 27 ЗМДТ се подава, когато не е подадена декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 ЗМДТ.

Това са случаите на подадена декларация по чл. 14, ал. 2 ЗМДТ или на служебно получаване на данни. Декларацията е необходима именно поради промяна на случаите, в които собственикът на имота или лицето, в чиято полза е учредено право на ползване, подават декларация. Както посочихме, тези случаи бяха редуцирани значително, което, от своя страна, прави невъзможно посочването на обстоятелства за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение, ако не бъде въведена отделна данъчна декларация.

На първо място (т. 3 от декларацията), с декларация се сочи фактът дали жилището е основно за длъжника, или длъжникът е лице с намалена работоспособност.

На второ място (т. 4 от декларацията), се сочат основанията за освобождаване от данък, които съвпадат с основанията, посочени в част II, т. 3 от декларацията по чл. 14, ал. 1, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 ЗМДТ.

г) Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Образецът на декларация е одобрен също със Заповед № ЗМФ-1173 от 18.12.2019 г. на министъра на финансите. Въпросите, свързани с тази данъчна декларация, разгледахме в т. 4, б. „г“ от настоящия коментар.

д) Данъчна декларация за патентен данък

Със Заповед № ЗМФ-1213 от 20.12.2019 г. на министъра на финансите е одобрен образец на данъчна декларация за облагане с патентен данък. Въпреки че изменението на ЗМДТ в частта за облагане с патентен данък на местата за настаняване с не повече от 20 стаи е обнародвано в ДВ, бр. 102 от 2019 г., по-ранното обнародване на декларацията от измененията в ЗМДТ не създава проблем, тъй като законът влиза в сила от 01.01.2020 г.

Декларацията се подава:

    ежегодно, до 31 януари на година, в която се извършва дейността, за обстоятелства, свързани с определяне на патентния данък. Когато дейността започва след 31 януари на съответната година, декларацията се подава непосредствено преди започване на дейността;
    еднократно при промяна в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок;
    еднократно при преминаване към облагане по ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата.

В част IV „Обстоятелства, свързани с определянето на данъка за съответната година“, са добавени новите текстове от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато въпреки наличната регистрация по чл. 97а ЗДДС, лицето се облага с патентен данък.

В Таблица № 1 се посочват обстоятелствата във връзка с патентната дейност „места за настаняване с не повече от 20 стаи“, като обектите се изброяват в таблицата, ако подлежат на категоризиране с една или две звезди.

Ако обектите само се регистрират съгласно последното изменение в чл. 111 от Закона за туризма, те не се изброяват в таблицата.