Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

 В чл. 173, ал. 4 КТ е предвидено, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

Прочети още...

Съгласно чл. 168, ал. 1 КТ, ако е уговорено в колективен трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае, и не може да се компенсира с парично обезщетение освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Прочети още...

От началото на 2019 г. влезе в сила новият Закон за хората с увреждания (ЗХУ – обн. ДВ, бр. 105 от 2018 г.).

С него се регламентира изплащането на месечна финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст (чл. 70 ЗХУ). Размерът на подкрепата е в зависимост от степента на увреждане, както следва:

Прочети още...

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание не се изисква лицето да е упражнило правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това право трябва да е придобито към момента на прекратяването.

Прочети още...