Какъв е редът за получаване на новата месечна финансова подкрепа по закона за хората с увреждания

Какъв е редът за получаване на новата месечна финансова подкрепа по закона за хората с увреждания

От началото на 2019 г. влезе в сила новият Закон за хората с увреждания (ЗХУ – обн. ДВ, бр. 105 от 2018 г.).

С него се регламентира изплащането на месечна финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст (чл. 70 ЗХУ). Размерът на подкрепата е в зависимост от степента на увреждане, както следва:

От началото на 2019 г. влезе в сила новият Закон за хората с увреждания (ЗХУ – обн. ДВ, бр. 105 от 2018 г.).

С него се регламентира изплащането на месечна финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст (чл. 70 ЗХУ). Размерът на подкрепата е в зависимост от степента на увреждане, както следва:


1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер на 7 на сто от линията на бедност (24,36 лв.);
2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер на 15 на сто от линията на бедност (52,20 лв.);
3. над 90 на сто степен на увреждане – в размер на 25 на сто от линията на бедност (87,00 лв.);
4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер на 30 на сто от линията на бедност (104,40 лв.);
5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размерна 57 на сто от линията на бедност (198,36 лв.).

Новият вид помощ ще замести изплащаните до края на 2018 г. месечни добавки за социална интеграция за транспортни услуги, за информационни и телекомуникационни услуги, за обучение, за диетично хранене и лекарствени продукти и за достъпна информация. Поради тази причина, ако лицата са получавали интеграционни добавки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания, не е необходимо да подават документи за отпускане на месечна финансова подкрепа. Тя ще бъде изплатена в новия си размер служебно от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Лицата, които до този момент не са получавали месечни добавки за социална интеграция и желаят да получават новия вид подкрепа по чл. 70 ЗХУ и/или целеви помощи за покупка на лично моторно превозно средство, приспособяване на жилище, балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и наем на общинско жилище, трябва до 31.03.2019 г. да подадат заявление-декларация по образец в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес, към което да приложат и медицински документи или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Заповедта за отпускане на месечна финансова подкрепа се издава до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите, като тя ще бъде съобщена писмено на лицето, подало заявлението-декларация, в 7-дневен срок от издаването й. Заповедите за отпускане и отказ могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Месечната финансова подкрепа по чл. 70 ЗХУ ще се изплаща за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане, а при пожизнено експертно решение – за 5 години от датата на издаване на заповедта.

Лицата, получавали социална инвалидна пенсия към друг вид пенсия в размер 25 на сто, трябва да имат предвид, че тя вече е част от месечната финансова подкрепа. Ако тези лица не са получавали месечна добавка за социална интеграция, трябва да подадат заявление-декларация до 31.03.2019 г., за да им бъде отпусната новата помощ.

В случай че определената по гореописания ред месечна финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по-благоприятната за лицето, т. е. то няма да получава по-малко средства от тези, на които е имало право до края на 2018 г. – § 6 и 7 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗХУ.