Кога трябва да бъде освободена заместничката на служителка, която излиза в платен годишен отпуск веднага след изтичане на ползването на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - от датата на края на отпуска по майчинство, или след изтичане на с

Кога трябва да бъде освободена заместничката на служителка, която излиза в платен годишен отпуск веднага след изтичане на ползването на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - от датата на края на отпуска по майчинство, или след изтичане на с

На основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ се сключва срочен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Причината, поради която титулярят отсъства от работа, няма правно значение. Тя може да се дължи на отсъствие поради болничен отпуск, платен годишен отпуск, неплатен отпуск, отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на дете или друг вид отпуск.

На основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ се сключва срочен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Причината, поради която титулярят отсъства от работа, няма правно значение. Тя може да се дължи на отсъствие поради болничен отпуск, платен годишен отпуск, неплатен отпуск, отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на дете или друг вид отпуск.При завръщане на замествания на работа трудовият договор на заместника се прекратява без предизвестие съгласно чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ. Обстоятелството, че титулярят ползва един след друг/последователно различни видове разрешен отпуск (отпуск поради бременност и раждане, отпуск за отглеждане на дете, платен годишен или друг вид отпуск), няма правно значение по отношение на прекратяването на договора на заместника.

Преди „реалното“ завръщане на замествания на работа, който ползва последователно различни видове отпуски, трудовият договор на заместника не може да бъде прекратен от работодателя на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ.