Как работодателят може да освободи лице, навършило 70 години? Лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.

Как работодателят може да освободи лице, навършило 70 години? Лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание не се изисква лицето да е упражнило правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това право трябва да е придобито към момента на прекратяването.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание не се изисква лицето да е упражнило правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това право трябва да е придобито към момента на прекратяването.По наше мнение работодателят може да упражни правото си на прекратяване на трудовия договор съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ с предизвестие с работник/служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително и когато е трудоустроен, тъй като правното основание за прекратяването на договора (чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ) не е измежду изрично посочените правни основания в чл. 333, ал. 1 КТ, която разпоредба регламентира закрилата при уволнение. Следователно закрилата при уволнение не се прилага и за прекратяването не е необходимо предварително разрешение на инспекцията по труда.

Следва да се има предвид, че основанията за прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя са изрично посочени в Кодекса на труда. Наличието на съответното основание се преценява от работодателя.