Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

 В чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. Волеизявленията на страните се правят в писмена форма. Тя е необходима за тяхната действителност.

Прочети още...

В чл. 139а, ал. 1 КТ е предвидено, че поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. Определянето на длъжностите, за които се счита, че се работи при условията на ненормиран работен ден, се извършва със заповед на работодателя - ал. 3 на чл. 139а КТ.

Прочети още...

С промените в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), които ще влязат в сила от 01.01.2019 г., се въвежда нова месечна помощ - за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Измененията и допълненията в ЗСПД са обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 88 от 23.10.2018 г.

Съгласно новия чл. 8е, ал. 1 ЗСПД месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето и живее постоянно в страната, при условие, че детето:

Прочети още...