Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

В чл. 173а, ал. 2 КТ е предвидено, че работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:

Прочети още...

На основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ се сключва срочен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Причината, поради която титулярят отсъства от работа, няма правно значение. Тя може да се дължи на отсъствие поради болничен отпуск, платен годишен отпуск, неплатен отпуск, отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на дете или друг вид отпуск.

Прочети още...

Какво следва да направят работодателите, които нямат свободни работни места, но имат задължение да изпълнят квотата?

На подобен въпрос до МТСП: „Във връзка с квотите за наемане на хора с трайни увреждания имам следния въпрос: Ние сме чуждестранна компания, чийто бюджет е одобрен на 20.12.2018 г. В момента нямаме свободна щатна бройка. Как да наемем човек, като не е предвиден в бюджета? От чужбина не са съгласни да увеличим персонала. За какъв период да заплатим компенсационна вноска?“

Прочети още...

Традиционно, в началото на годината, работодателите изпълняват някои задължения, регламентирани в Кодекса на труда (КТ), Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Част от задълженията на работодателите са със срок до края на януари. В този период съгласно чл. 149, ал. 2 КТ положеният извънреден труд през предходната календарната година се отчита пред инспекцията по труда. В същия срок, съгласно чл. 37а НРВПО работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Прочети още...