ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА СПОРТЕН  КЛУБ ПО БАСКЕТБОЛ „ПЕРУЩИЦА” - https://perushtitsa.online

НА СПОРТЕН  КЛУБ ПО БАСКЕТБОЛ „ПЕРУЩИЦА”  с адрес гр. Перущица, бул. "Иван Вазов" №75, (наричано по-долу за краткост „СКБ ПЕРУЩИЦА“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните  данни  и Регламент  (ЕС)  2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира потребителите за всички аспекти на обработката на личните им данни от СКБ ПЕРУЩИЦА и относно правата, които имат във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Чл. 1. СКБ ПЕРУЩИЦА събира и обработва лични данни във връзка с използването на уебсайта https://perushtitsa.online в следните случаи:

 • При посещение на уебсайта;
 • Изрично получено съгласие от потребителя.

Цели и  основания за събиране на лични данни

Чл. 2. (1) Извикване на нашия уебсайт

При посещаваненая уебсайта, чрез браузъра на устройството на потребителя, автоматично и без негова намеса, се изпращат на нашия сървър:

 • IP адресът на устройство то на Потребителя, разполагащо с възможност за връзка с интернет;
 • датата и часът на достъп;
 • името и URL адреса на файла, до който е достъпно;
 • уебсайтът / приложението, от което е направен достъп (референтен URL адрес);
 • браузърът, който използвате и, ако е приложимо, операционната система на  компютъра с активиран интернет;
 • името на Вашия доставчик на достъп и временно се запаметяват в така наречен лог файл за следните цели:
 • осигуряване на безпроблемно установяване на връзка;
 • осигуряване на комфортно използване на нашия уебсайт / приложение и
 • оценка на сигурността и стабилността на системата.

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, ал. 1, буква е) GDPR. Нашият законен интерес се състои в целите за обработка на данни, изброени по-горе.

Срокове за съхранение/ критерии за определяне на сроковете за съхранение:
Данните се записват за период от седем дни и след това автоматично се изтриват.

(2) При регистриране на профил на Сайта Потребителят предоставя лични данни като презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail), за да регистрира и поддържа Акаунт на Сайта.

Основание за обработката на личните данни от страна на Администратора е изричното съгласие на Потребителя за обработка на данни, предоставено при регистрацията на Потребителя на Сайта и с оглед поддръжка на неговия потребителски профил, оправомощаването за обработка на лични данни, необходимо съгласно закона за изпълнение на договора, сключен с Потребителя, за уреждането на специфични услуги, предоставени от СКБ ПЕРУЩИЦА на Потребителя Обработването на лични данни на Потребителя обхваща всички лични данни, предоставени от Потребителя за целите на извършване на регистрация на Сайта.

Администраторът обработва личните данни на Потребителите съгласно условията,
за целите на създаване, управление и употреба на техните профили на
Сайта.

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, ал. 1, буква а) GDPR.

Нашият законен интерес се състои в целите за обработка на данни, персонализиране на Потребителя с оглед предоставяне на специфични улуги.
Срокове за съхранение/ критерии за определяне на сроковете за съхранение:
Данните  автоматично се изтриват след изтриване на Акаунта на Потребителя.

(3) СКБ ПЕРУЩИЦА не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения,
 • генетични и биометрични данни, за сексуалната ориентация и др.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл.3 .(1)СКБ ПЕРУЩИЦА спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработването;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Срок на съхранение на лични данни

Чл. 4. (1) След заличаване на личните данни, СКБ ПЕРУЩИЦА полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на Потребителя без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива неговата самоличност).

(2) СКБ ПЕРУЩИЦА поема ангажимента да уведоми потребителя, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на неговите лични данни с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед на легитимните интереси на СКБ ПЕРУЩИЦА .

(3) Потребителските пароли, с които са защитени личните данни на всички потребители на уебсайта на СКБ ПЕРУЩИЦА , са криптирани.

Предаване на лични данни за обработване

Чл. 5. (1) СКБ ПЕРУЩИЦА може по собствена преценка да предава част или всички потребителски лични данни на институции, които да обработват лични данни с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които потребителят се е съгласил съгласно тази Политика, при спазване на изискванията на GDPR.

(2) СКБ ПЕРУЩИЦА се ангажира да уведоми потребителя, в случай че трябва да предаде част или всички негови лични данни на държавните институции.

Достъп до лични данни и преносимост на данните

Чл. 6. (1) Всеки регистриран потребител има възможност чрез своя потребителски профил да провери и редактира данните, обработвани от СКБ ПЕРУЩИЦА за него. Това става чрез влизане със зададена от самия потребител профил, който е индивидуален и не подлежи на узнаване от служителите на СКБ ПЕРУЩИЦА .

(1) Всеки потребител има право да изиска и да получи от СКБ ПЕРУЩИЦА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, чрез извършване на коментар в приложението

Право на информация

Чл.7. Всеки потребител има право да поиска безплатно информация за личните данни, които СКБ ПЕРУЩИЦА съхранява за него. Това включва по-специално:

 • целите, за които се обработват личните данни;
 • категориите лични данни, които се обработват

Право на коригиранe
Чл.8. Всеки потребител има право да поиска  незабавно да бъдат коригирани всички неверни лични данни или попълването на непълни лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Чл. 9. (1)Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат обработвани от СКБ ПЕРУЩИЦА за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си чрез изпращане науведомление до администратора на посочените в приложението и сайта на СКБ ПЕРУЩИЦА контакти.

(2) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което СКБ ПЕРУЩИЦА е извършвало до този момент.

Изтриване на лични данни („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат съхранявани от СКБ ПЕРУЩИЦА , може по всяко време да изяви желанието си за изтриване на тези данни.

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство;

(2) СКБ ПЕРУЩИЦА няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на СКБ ПЕРУЩИЦА ;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото на изтриване на лични данни СКБ ПЕРУЩИЦА изтрива всички потребителски данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че искането за изтриване на лични данни е изпълнено;

(4) СКБ ПЕРУЩИЦА не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу СКБ ПЕРУЩИЦА съдебни претенции или за доказване на свои права.

Начин на упражняване на правата

Чл. 11. (1) С цел удостоверяване на идентичност между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–10, потребителят може да упражнява всичките си права чрез функционалностите на потребителския си профил в уебсайта на СКБ ПЕРУЩИЦА .

(2) СКБ ПЕРУЩИЦА не отказва предоставяне на информация по искане, направено на имейл skbperushtitsa@abv.bg или по друг начин. В такъв случай СКБ ПЕРУЩИЦА има правото и задължението да провери идентичността между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–10.

Права на потребителя при нарушение на сигурността на личните данни

Чл. 12. (1) Ако СКБ ПЕРУЩИЦА установи нарушение на сигурността на личните данни на потребител, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, без ненужно забавяне ще го уведоми чрез телефонно обаждане за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

СКБ ПЕРУЩИЦА не е длъжно да извърши подобно уведомление, когато:

 • предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • впоследствие вземе мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на засегнатия потребител;

Трансфер на лични данни към трети държави

Чл. 13. (1) СКБ ПЕРУЩИЦА не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

Компетентен надзорен орган

Чл. 14. В случай на нарушаване на негови права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни.

Изменения на политиката за защита на личните данни

Чл. 15. СКБ ПЕРУЩИЦА може да изменя своята Политика за защита на личните данни, като публикува съобщение за това на уебсайта си.

Тази политика за защита на личните данни се прилага за обработването на лични данни от СКБ ПЕРУЩИЦА

 

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА СПОРТЕН  КЛУБ ПО БАСКЕТБОЛ „ПЕРУЩИЦА” - https://perushtitsa.online

НА СПОРТЕН  КЛУБ ПО БАСКЕТБОЛ „ПЕРУЩИЦА”  с адрес гр. Перущица, бул. "Иван Вазов" №75, (наричано по-долу за краткост „СКБ ПЕРУЩИЦА“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните  данни  и Регламент  (ЕС)  2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира потребителите за всички аспекти на обработката на личните им данни от СКБ ПЕРУЩИЦА и относно правата, които имат във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Чл. 1. СКБ ПЕРУЩИЦА събира и обработва лични данни във връзка с използването на уебсайта https://perushtitsa.online в следните случаи:

 • При посещение на уебсайта;
 • Изрично получено съгласие от потребителя.

Цели и  основания за събиране на лични данни

Чл. 2. (1) Извикване на нашия уебсайт

При посещаваненая уебсайта, чрез браузъра на устройството на потребителя, автоматично и без негова намеса, се изпращат на нашия сървър:

 • IP адресът на устройство то на Потребителя, разполагащо с възможност за връзка с интернет;
 • датата и часът на достъп;
 • името и URL адреса на файла, до който е достъпно;
 • уебсайтът / приложението, от което е направен достъп (референтен URL адрес);
 • браузърът, който използвате и, ако е приложимо, операционната система на  компютъра с активиран интернет;
 • името на Вашия доставчик на достъп и временно се запаметяват в така наречен лог файл за следните цели:
 • осигуряване на безпроблемно установяване на връзка;
 • осигуряване на комфортно използване на нашия уебсайт / приложение и
 • оценка на сигурността и стабилността на системата.

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, ал. 1, буква е) GDPR. Нашият законен интерес се състои в целите за обработка на данни, изброени по-горе.

Срокове за съхранение/ критерии за определяне на сроковете за съхранение:
Данните се записват за период от седем дни и след това автоматично се изтриват.

(2) При регистриране на профил на Сайта Потребителят предоставя лични данни като презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail), за да регистрира и поддържа Акаунт на Сайта.

Основание за обработката на личните данни от страна на Администратора е изричното съгласие на Потребителя за обработка на данни, предоставено при регистрацията на Потребителя на Сайта и с оглед поддръжка на неговия потребителски профил, оправомощаването за обработка на лични данни, необходимо съгласно закона за изпълнение на договора, сключен с Потребителя, за уреждането на специфични услуги, предоставени от СКБ ПЕРУЩИЦА на Потребителя Обработването на лични данни на Потребителя обхваща всички лични данни, предоставени от Потребителя за целите на извършване на регистрация на Сайта.

Администраторът обработва личните данни на Потребителите съгласно условията,
за целите на създаване, управление и употреба на техните профили на
Сайта.

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, ал. 1, буква а) GDPR.

Нашият законен интерес се състои в целите за обработка на данни, персонализиране на Потребителя с оглед предоставяне на специфични улуги.
Срокове за съхранение/ критерии за определяне на сроковете за съхранение:
Данните  автоматично се изтриват след изтриване на Акаунта на Потребителя.

(3) СКБ ПЕРУЩИЦА не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения,
 • генетични и биометрични данни, за сексуалната ориентация и др.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл.3 .(1)СКБ ПЕРУЩИЦА спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработването;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Срок на съхранение на лични данни

Чл. 4. (1) След заличаване на личните данни, СКБ ПЕРУЩИЦА полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на Потребителя без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива неговата самоличност).

(2) СКБ ПЕРУЩИЦА поема ангажимента да уведоми потребителя, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на неговите лични данни с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед на легитимните интереси на СКБ ПЕРУЩИЦА .

(3) Потребителските пароли, с които са защитени личните данни на всички потребители на уебсайта на СКБ ПЕРУЩИЦА , са криптирани.

Предаване на лични данни за обработване

Чл. 5. (1) СКБ ПЕРУЩИЦА може по собствена преценка да предава част или всички потребителски лични данни на институции, които да обработват лични данни с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които потребителят се е съгласил съгласно тази Политика, при спазване на изискванията на GDPR.

(2) СКБ ПЕРУЩИЦА се ангажира да уведоми потребителя, в случай че трябва да предаде част или всички негови лични данни на държавните институции.

Достъп до лични данни и преносимост на данните

Чл. 6. (1) Всеки регистриран потребител има възможност чрез своя потребителски профил да провери и редактира данните, обработвани от СКБ ПЕРУЩИЦА за него. Това става чрез влизане със зададена от самия потребител профил, който е индивидуален и не подлежи на узнаване от служителите на СКБ ПЕРУЩИЦА .

(1) Всеки потребител има право да изиска и да получи от СКБ ПЕРУЩИЦА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, чрез извършване на коментар в приложението

Право на информация

Чл.7. Всеки потребител има право да поиска безплатно информация за личните данни, които СКБ ПЕРУЩИЦА съхранява за него. Това включва по-специално:

 • целите, за които се обработват личните данни;
 • категориите лични данни, които се обработват

Право на коригиранe
Чл.8. Всеки потребител има право да поиска  незабавно да бъдат коригирани всички неверни лични данни или попълването на непълни лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Чл. 9. (1)Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат обработвани от СКБ ПЕРУЩИЦА за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си чрез изпращане науведомление до администратора на посочените в приложението и сайта на СКБ ПЕРУЩИЦА контакти.

(2) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което СКБ ПЕРУЩИЦА е извършвало до този момент.

Изтриване на лични данни („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат съхранявани от СКБ ПЕРУЩИЦА , може по всяко време да изяви желанието си за изтриване на тези данни.

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство;

(2) СКБ ПЕРУЩИЦА няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на СКБ ПЕРУЩИЦА ;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото на изтриване на лични данни СКБ ПЕРУЩИЦА изтрива всички потребителски данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че искането за изтриване на лични данни е изпълнено;

(4) СКБ ПЕРУЩИЦА не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу СКБ ПЕРУЩИЦА съдебни претенции или за доказване на свои права.

Начин на упражняване на правата

Чл. 11. (1) С цел удостоверяване на идентичност между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–10, потребителят може да упражнява всичките си права чрез функционалностите на потребителския си профил в уебсайта на СКБ ПЕРУЩИЦА .

(2) СКБ ПЕРУЩИЦА не отказва предоставяне на информация по искане, направено на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по друг начин. В такъв случай СКБ ПЕРУЩИЦА има правото и задължението да провери идентичността между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–10.

Права на потребителя при нарушение на сигурността на личните данни

Чл. 12. (1) Ако СКБ ПЕРУЩИЦА установи нарушение на сигурността на личните данни на потребител, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, без ненужно забавяне ще го уведоми чрез телефонно обаждане за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

СКБ ПЕРУЩИЦА не е длъжно да извърши подобно уведомление, когато:

 • предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • впоследствие вземе мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на засегнатия потребител;

Трансфер на лични данни към трети държави

Чл. 13. (1) СКБ ПЕРУЩИЦА не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

Компетентен надзорен орган

Чл. 14. В случай на нарушаване на негови права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни.

Изменения на политиката за защита на личните данни

Чл. 15. СКБ ПЕРУЩИЦА може да изменя своята Политика за защита на личните данни, като публикува съобщение за това на уебсайта си.

Тази политика за защита на личните данни се прилага за обработването на лични данни от СКБ ПЕРУЩИЦА