Описание на проекта

Описание на проекта

 

 

www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-2.009-0146-C01 "Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Наименование на процедура ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Код на процедура BG05SFOP001-2.009
Наименование на
проекта/информацията
Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица.
Кратко
описание на проекта/информацията

Основната цел на проекта е постигането на ефективно и професионално партньорско управление с гражданите и бизнеса и подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в община Перущица, в следствие на обмен на опит и добри практики.

Участието на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво е от ключово значение за прозрачността в работата на местните власти. Ефективна и ползотворна форма на взаимодействие между местната власт и гражданското общество са обществените/консултативни/граждански съвети. Тези съвети са консултативни органи за гражданско участие и обществен контрол на местно ниво, които съдействат на органите на местното самоуправление за формулиране и реализиране на общинската политика по важни за  местната общност сектори и въпроси. Вече няколко години консултативните съвети се създават и функционират в различни области на местното развитие в много български общини.

Целта на проекта е въз основа на задълбочено проучване да предложи модели за легитимно гражданско участие във вземането на решения, които да гарантират равнопоставен и прозрачен избор на гражданските организации, откритост на тяхната дейност, строга отчетност пред гражданите и отговорност за вземаните решения. Проектът е насочен към въвеждане на добри практики за гражданско участие на местно ниво, като крайният резултат е по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики. Съществуването на консултативни органи, в които гражданското представителство да е легитимно, и на ефективни онлайн форми на гражданско участие у нас е гаранция, че намерените решения по обществено важни въпроси ще са прозрачни и устойчиви, тъй като в изработването им ще се включват всички заинтересовани страни. Това ще допринесе за укрепване на гражданското общество и за утвърждаването му като пълноправен участник при изработване на публични политики.
Цел/и на проекта/информацията  

Основната цел на настоящото проектно предложение е постигането на ефективно и професионално партньорско управление с гражданите и бизнеса и подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в  община Перущица, в следствие на обмен на опит и добри практики.

Успешната реализация на общата цел ще бъде осигурена чрез осъществяването на следните специфични цели:

- Изготвяне на анализ на съществуващите консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие в България;

- Изготвяне на анализ на европейски практики на консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие;

- Въз основа на извършените проучвания и сравнението между тях ще бъдат изведени един или няколко модела, които могат да бъдат прилагани у нас. Ще се търсят нови за българската практика решения, като изведените модели трябва да гарантират устойчивото функциониране на такъв тип съвети и консултативни форми, както и включването на заинтересованите страни и активното гражданско участие.

- Създаване на интернет страница по проекта за популяризиране на добри практики и модели за функциониране на консултативни органи и онлайн форми на гражданско участие и чиято цел е да подпомогне в работата им неправителствените организации, централната и местните власти.

- Изготвяне на Доклад „Обзор на дейностите и постигнатите резултати по проекта".

Гореизброените цели на проекта са насочени към решаване проблемите на целевите групи. Гражданското участие е неизменна част от определянето на приоритетите за развитие на страната в различни обществени сфери, от вземането на решения и провеждането на политики, имащи за цел да отговорят на важни обществени потребности, както и за доброто функциониране на държавната администрация. Гражданското участие е в основата при прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното управление. В "Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г."  е отчетено, че механизмите за взаимодействие с гражданските организации не са достатъчно добре развити и не създават условия за активно гражданско участие. Идентифицираните проблеми в сферата на обществените консултации и активното публикуване на информация от страна на държавните институции идват да докажат отново, че държавата следва да развива и използва паралелно различни форми и инструменти за включване на граждани и техни организации при формиране на политики и вземане на решения.

Проектът е насочен към въвеждане на добри практики за гражданско участие в България на местно ниво, като крайният резултат е по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики.

Целите на проекта ще допринесат за постигане на Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на  Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ.