Перущица On-line

Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица

Проект No BG05SFOP001-2.009-0146-C01 "Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица", финансиран по Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейскиясъюз чрез Европейския социален фонд

Изтегли пълна тръжна документация (*.rar)