Процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление No 160 на Министерския съвет от 2016 г. с предмет:„Изготвяне на два анализа –на съществуващите консултативни/ обществени съвети и онлайн форми на гражданско участие в Бъл

Процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление No 160 на Министерския съвет от 2016 г. с предмет:„Изготвяне на два анализа –на съществуващите консултативни/ обществени съвети и онлайн форми на гражданско участие в Бъл

Проект No BG05SFOP001-2.009-0146-C01 "Превръщането и утвърждаването на гражданския контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица", финансиран по Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейскиясъюз чрез Европейския социален фонд

Изтегли пълна тръжна документация (*.rar)